Aparatura naukowa

Kamera masztowa (MastCam)

Kamera masztowa (MastCam) będzie używana do tych samych celów, co kamera panoramiczna na wyposażeniu łazików Spirit i Opportunity, ale będzie miała też nowe funkcje. Będzie mogła z dużą szybkością zdobywać dane, w tym filmy, i magazynować je w pamięci. Kompresja oraz próbkowanie zdjęć będą wykonywane przy użyciu zasobów kamery, bez korzystania z pamięci komputera głównego. Wielospektralne stereofotografie wraz z filmami HD i filmami stereofonicznymi pozwolą na intensywniejsze badania fizjografii terenu Marsa, procesów kształtowania krajobrazu, właściwości skał i miałów oraz utrwalą obrazy mrozu, lodu, i związanych z nimi procesów. Funkcja nagrywania filmów zagwarantuje niespotykane dotąd nagrania śladów łazika oraz zjawisk atmosferycznych i meteorologicznych, takich jak chmury, wiry pyłowe czy przenoszenie materiałów powierzchniowych przez wiatr.

Kamera mikroskopowa (MHLI)

Kamera mikroskopowa (Mars Hand Lens Imager) jest nowym urządzeniem, które umożliwi geologom na Ziemi przyjrzenie się elementom marsjańskiej rzeźby terenu mniejszym niż średnica ludzkiego włosa. Będzie robić szczegółowe zdjęcia minerałów, tekstur i struktur tamtejszych skał oraz powierzchniowej warstwy gruzu skalnego i pyłu. Dzięki nim naukowcy mogą zobaczyć drobne szczegóły marsjańskich skał i gleb, co pomoże im w analizowaniu procesów, które  ukształtowały Marsa oraz określić, czy środowisko planety sprzyjało rozwojowi życia. Kamera mikroskopowa jest rozbudowaną wersją przyrządu do obrazowania mikroskopowego (microscopic imager) użytego podczas misji łazików Spirit i Opportunity. Zapewnia wysoką rozdzielczość (maksymalnie 2,4 razy większą niż w przypadku łazików MER), a także mniej skomplikowane funkcjonowanie.

Urządzenie do analiz chemicznych i mineralogicznych metodą dyfrakcji i fluorescencji rentgenowskiej (CheMin)

Urządzenie do analiz chemicznych i mineralogicznych metodą dyfrakcji i fluorescencji rentgenowskiej (Chemistry & Mineralogy X-Ray Diffraction) jest dowodem na postęp techniczny w rozpoznawaniu minerałów na powierzchni Marsa. Po tym, jak łazik pobierze próbkę skały, urządzenie CheMin przepuści przez sproszkowany materiał wiązkę promieni rentgenowskich tak cienką, jak ludzki włos. Ponieważ wszystkie minerały uginają promienie rentgenowskie w charakterystyczny dla siebie sposób i wszystkie pierwiastki emitują promienie o wyjątkowej (niepowtarzalnej) energii naukowcy mogą wykorzystać informacje uzyskane podczas dyfrakcji, żeby zidentyfikować strukturę krystaliczną materiałów, które łazik odnajdzie na Marsie.

Analizy struktur krystalicznych ułatwią badanie obiegu wody na powierzchni oraz pomogą w poszukiwaniach biosygnatur. Urządzenie może rozpoznać i określić ilościowo wszystkie materiały występujące w złożonych próbkach naturalnych (również w bazalcie) i glebach.

Urządzenie do zdalnej detekcji składu chemicznego i mikrofotografii powierzchni próbek (ChemCam)

Urządzenie do zdalnej detekcji składu chemicznego i mikrofotografii powierzchni próbek (Laser-Induced Remote Sensing for Chemistry and Micro-Imaging) będzie pierwszym przyrządem teledetekcyjnym wysłanym na Marsa. Kamera, w którą jest wyposażone, zarejestruje obrazy o wysokiej rozdzielczości – od pięciu do dziesięciu razy wyraźniejsze od obrazów uchwyconych przez kamery panoramiczne łazików Spirit i Opportunity.

ChemCam zapewnia zdecydowanie szybszą analizę obiektów, co ułatwi planistom  podejmowanie decyzji odnośnie szczegółowych badań.

Zestaw urządzeń do analizy próbek na Marsie (SAM)

Zestaw do analizy próbek na Marsie (Sample Analysis at Mars Instrument Suite) składa się z trzech urządzeń: spektrometru mas, chromatografu gazowego i spektrometru z laserem przestrajalnym. Jego zadaniem będzie poszukiwanie związków chemicznych węgla (również metanu), które związane są z rozwojem życia oraz zbadanie, w jaki sposób związki te są wytwarzane i niszczone w ekosferze Marsa. Poza tym, sprzęt będzie również mierzył powszechność występowania takich pierwiastków lekkich, związanych z życiem, jak wodór, tlen czy azot.

Detektor do szacowania promieniowania (RAD)

Detektor (Radiation Assessment Detector) będzie jednym z pierwszych urządzeń wysłanych na Marsa specjalnie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo przyszłym wyprawom załogowym. Posłuży on do analizy promieniowania w środowisku marsjańskim. Analiza ta obejmie:  promieniowanie kosmiczne, promieniowanie od wysokoenergetycznych cząstek pochodzenia słonecznego, od neutronów wtórnych oraz innych cząsteczek występującymi zarówno w atmosferze, jak i w glebie Marsa. Zanim człowiek postawi stopę na Czerwonej Planecie, musimy zbadać wpływ promieniowania powierzchniowego na jego zdrowie.

Urządzenie do rejestrowania albedo dynamicznego neutronów

To urządzenie będzie służyło do powierzchniowego wykrywania emisji neutronów, które uciekają, kiedy promieniowanie kosmiczne bombarduje powierzchnię planety. Jest to sposób na wykrywanie wodoru (a tym samym, potencjalnie, wody). Urządzenie znajduje się na wyposażeniu łazika i zapewni pomiary z poziomu gruntu, które zostaną porównane z pomiarami wykonanymi przez identyczne urządzenia używane kiedyś z pokładu sond na na orbicie Marsa.

Stacja meteorologiczna (REMS)

Stacja meteorologiczna (Rover Environmental Monitoring Station) będzie wysyłać codzienne raporty dotyczące warunków atmosferycznych: ciśnienia atmosferycznego, wilgotności, promieniowania ultrafioletowego od Słońca, prędkości i kierunku wiatru, temperatury podłoża i powietrza. Obserwacje pary wodnej pozwolą na pierwsze w historii pomiary wilgotności przypowierzchniowej, być może dając wgląd w wymianę wody pomiędzy powierzchnią i atmosferą oraz w procesy kondensacji w atmosferze. Poza tym, monitorowanie zmian w promieniowaniu ultrafioletowym (po raz pierwszy wykonywane na powierzchni planety), dostarczy ważnych informacji potrzebnych do ustalenia potencjału środowiska przypowierzchniowego do podtrzymywania życia.

Spektrometr cząstek alfa i promieni rentgenowskich (APXS)

Spektrometr (Alpha Particle X-Ray Spectrometer) dokona pomiarów występowania pierwiastków chemicznych w skałach i glebach. Urządzenie wystawi próbki skał i gleb na działanie cząsteczek alfa i promieni rentgenowskich (emitowanych podczas rozpadu kiuru). Pomiar ilości i energii promieniowania rentgenowskiego  umożliwi zidentyfikowanie wszystkich ważnych pierwiastków skałotwórczych od lekkiego sodu do pierwiastków cięższych. Spektrometr łazika Curiosity jest ulepszoną wersją tego, który znajdował się na wyposażeniu łazików Spirit i Opportunity – potrzebuje on mniej czasu na dokonanie pomiarów.