ROZDZIAŁ 1
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Mars Society Polska, w dalszej części statutu nazywane jest w skrócie MSP.

§2

Terenem działalności MSP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§3

MSP jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

MSP może powoływać oddziały, sekcje oraz koła.

§5

MSP używa pieczęci z napisem "Mars Society Polska"

§6

MSP opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

MSP może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§8

MSP może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

ROZDZIAŁ 2
Cele i metody działania

§9

Celem nadrzędnym MSP jest doprowadzenie (wspólnie z innymi międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach) do załogowego lotu na Marsa w ciągu najbliższej dekady. Celem pobocznym jest popularyzacja wśród społeczeństwa wiedzy o Marsie i badaniach kosmicznych oraz wspieranie w miarę możliwości wszelkich krajowych i zagranicznych inicjatyw związanych z badaniami kosmosu. 

§10

MSP realizuje swoje cele poprzez:

»   współpracę z kołami naukowymi prowadzącymi badania w dziedzinach pokrewnych celom MSP

»   prowadzenie działalności gospodarczej w celu zebrania funduszy na cele statutowe

»   prowadzenie badań naukowych oraz wspieranie projektów innych instytucji o podobnych zainteresowaniach

»   organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, spotkań z pisarzami, naukowcami dla szerokiej publiczności

»   prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami

»   organizowanie imprez popularnonaukowych dla społeczeństwa

»   organizowanie ogólnokrajowych imprez naukowych

»   prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych naukowych talentów poprzez konkursy, warsztaty

»   przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinach związanych z celami MSP

»   zakładanie i prowadzenie bibliotek i taśmotek tematycznych

»   przedstawianie oddziałowi PAN lub instytucjom naukowym i organizacjom społecznym wniosków i projektów zmierzających do rozwoju astronautyki 

§11

MSP może należeć do organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działalności z zachowaniem zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie MSP dzielą się na:

»  zwyczajnych

»  wspierających

»  honorowych 

§13

Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP lub obcokrajowiec mieszkający na terenie RP, który ukończył 16 lat, złożył deklarację członkowską, uiścił obowiązujące opłaty członkowskie. 

§14

Członkiem zwyczajnym może zostać również osoba, która nie ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia władzom stowarzyszenia pisemnej zgody jej prawnych opiekunów. 

§15

Członek zwyczajny ma prawo:

»  brać czynny udział w działalności MSP,

»  głosować na Walnym Zebraniu Członków,

»  wybierać i być wybieranym do wszystkich władz MSP na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz w ustawie o stowarzyszeniach,

»  uczestniczyć w zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez MSP zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd,

»  wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz, oceniać ich działalność i swobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji,

»  uzyskiwać od władz MSP informacje o działalności oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji,

»  korzystać z bibliotek, sprzętu, wydawnictw MSP według zasad określonych w odrębnych regulaminach, uchwalonych przez władze MSP,

»  nosić odznaki i legitymację zgodnie z obowiązującymi przepisami, reprezentować MSP na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą zarządu stowarzyszenia. 

§16

Członek zwyczajny ma obowiązek:

»  przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów.

»  sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez władze MSP.

»  ochraniać mienie MSP, jako wspólne dobro jego członków.

»  opłacać regularnie składki członkowskie. 

§17

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością merytoryczną MSP, która zadeklaruje poparcie materialne na rzecz MSP i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd MSP.

Członek wspierający działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Na Walnym Zebraniu członek wspierający posiada jedynie głos doradczy. 

§18

Członkostwo honorowe nadaje Zarząd MSP.

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu MSP.

Członek honorowy posiada wszelkie przywileje członka zwyczajnego i zwolniony jest od świadczeń członkowskich. 

§19

Członek MSP naruszający obowiązki określone w §16 Statutu i w regulaminach może być ukarany przez Zarząd MSP jedną z następujących kar:

»  upomnieniem

»  naganą z ostrzeżeniem

»  częściowym ograniczeniem w uprawnieniach członkowskich na okres do 1 roku

»  zawieszeniem w prawach członka do na okres 1 roku

»  wykluczeniem z MSP za działalność na szkodę stowarzyszenia

Ponowne przyjęcie osoby, która została wykluczona z MSP, może nastąpić po upływie 2 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu.

Członkowi MSP ukaranemu jedną z kar wymienionych w §19 przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie dwumiesięcznym. 

§20

Członkostwo w MSP ustaje na skutek:

»  rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi MSP,

»  skreślenia z powodu nieopłacenia składki do końca półrocza pomimo 2 pisemnych

»  upomnień, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd MSP uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

»  wykluczenia przez Zarząd MSP,

»  śmierci.

ROZDZIAŁ 4
Władze MSP

§21

Władzami MSP są:

»  Walne Zebranie,

»  Zarząd,

»  Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

§22

Walne zebranie jest najwyższą władzą MSP. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie MSP z prawem głosu. Każdy członek posiada jeden głos.

Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co 2 lata.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd MSP. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd MSP zawiadamia członków co najmniej 21 dni przed terminem.

Rozwiązanie MSP może nastąpić jedynie uchwałą Walnego Zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania wchodzą w życie z momentem podjęcia, oprócz zmian w Statucie, które wchodzą w życie z dniem postanowienia Sądu. 

§23

Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie:

»  na podstawie własnej uchwały

»  na wniosek Komisji Rewizyjnej

»  na wniosek 1/4 liczby członków

Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie nie później niż 3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku. 

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

»  uchwalanie zmian w Statucie,

»  ustalanie programu i kierunków działalności metytorycznej,

»  ustalanie polityki finansowej stowarzyszenia,

»  wybór Zarządu,

»  wybór członków Komisji Rewizyjnej,

»  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu MSP i Komisji Rewizyjnej,

»  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji Rewizyjnej,

»  wysuwanie kandydatów do godności członka honorowego MSP,

»  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu,

»  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu MSP. 

§25

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał:

»  w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z prawem głosu

»  w drugim terminie - niezależnie od ilości obecnych.

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym. Na życzenie co najmniej 1/3 członków przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

W Walnym Zebraniu z głosem doradczym uczestniczą pozostali członkowie MSP, członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

§26

W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes ds. naukowych oraz wiceprezes ds. finansowych (funkcja skarbnika).

Do kompetencji Zarządu MSP należy tworzenie warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania MSP, a w szczególności:

»  reprezentowanie MSP,

»  kierowanie działalnością MSP zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania,

»  zwoływanie Walnych Zebrań MSP,

»  powoływanie oraz rozwiązywanie grup i komisji problemowych (stałych i czasowych) oraz koordynowanie ich działalności,

»  powoływanie i odwoływanie działów i ich szefów,

»  zatwierdzanie regulaminów działalności grup, komisji problemowych, działów oraz innych regulaminów wewnętrznych,

»  podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania,

»  zatwierdzanie wniosków Komisji Rewizyjnej,

»  podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego zgodnie z zasadami uchwalonymi na Walnym Zebraniu,

»  przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,

»  powoływanie i odwoływanie członków zgodnie z paragrafami §12 - §20, zarządzanie majątkiem i funduszami MSP. 

§27

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Posiedzenia Zarządu MSP odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. 

§28

Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób.

Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową MSP na wszystkich szczeblach.

Komisja Rewizyjna może powołać mężów zaufania do pomocy w przeprowadzaniu kontroli konkretnej dziedziny działalności MSP.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

»  sprawdzanie zgodności uchwał Zarządu MSP z obowiązującym prawem, Statutem MSP, uchwałąmi Walnego Zebrania i wewnętrzymi regulaminami stowarzyszenia,

»  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności MSP, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

»  rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków MSP dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu MSP,

»  rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków MSP dotyczących naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności MSP,

»  składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z całokształtu swej działalności,

»  występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi MSP. W przypadku nie udzielenia absolutorium Komisja Rewizyjna przedstawia swoją propozycję rozwiązania powstałej sytuacji.

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu MSP z głosem doradczym. 

§29

Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zebraniu na następujących zasadach:

»  kandydata na Prezesa zgłasza co najmniej 5 członków MSP, nie później niż pół godziny przed głosowaniem,

»  Prezes proponuje kandydatów na członków Zarządu,

»  głosy są oddawane na poszczególnych kandydatów,

»  głosowanie jest tajne.

W razie rezygnacji lub niezdolności do pełnienia funkcji przez prezesa lub wiceprezesów Zarząd MSP zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie dla dokonania wyborów uzupełniających. W razie rezygnacji lub niezdolności do pełnienia funkcji przez jednego lub obydwu Wiceprezesów, pozostali członkowie Zarządu MSP mają prawo kooptacji.

W razie rezygnacji z funkcji w Komisji Rewizyjnej dwóch jej członków Zarząd MSP zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie celem dokonania wyborów uzupełniających. Przy rezygnacji jednego członka Komisja Rewizyjna ma prawo kooptacji.

ROZDZIAŁ 5
Majątek i fundusze MSP

§30

Na majątek MSP składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§31

Na fundusze MSP składają się:

»  wpisowe i składki członkowskie,

»  dotacje i darowizny,

»  dochody z działalności statutowej MSP,

»  dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

»  pożytki z ruchomości, nieruchomości i praw należących do MSP.

 

§32

Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych MSP wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe

§33

Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie MSP zwykłą większością głosów. Każda zmiana w Statucie wymaga rejestracji w sądzie. 

§34

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Poniższa deklaracja została zatwierdzona oraz podpisana przez 700 uczestników Zjazdu Założycielskiego Mars Society, który odbył się w dniach 13-16 sierpnia 1998 roku, na Uniwersytecie stanu Colorado w Boulder w Stanach Zjednoczonych.
Deklaracja założycielska Mars Society dostępna jest również w innych językach: angielskim, francuskim oraz japońskim.

Protokół zebrania założycielskiego stowarzyszenia Mars Society Polska z dnia 27.11.1999, jak również lista uczestników zebrania założycielskiego stowarzyszenia Mars Society Polska z dnia 27.11.1999 znajdują się w dziale Dane MSP.


Deklaracja założycielska Mars Society:

Nadszedł czas, w którym ludzkość powinna podjąć próbę dotarcia na Marsa.
Jesteśmy gotowi. To prawda że Mars jest daleko, lecz jesteśmy obecnie znacznie lepiej przygotowani do wysłania ludzi na Czerwoną Planetę, niż byliśmy przygotowani do lotu na Księżyc trzydzieści lat temu. Jesteśmy w stanie postawić stopę na Marsie w przeciągu jednego dziesięciolecia, pod warunkiem, że będziemy do tego dążyć z pełną wytrwałością.
Jest wiele powodów dla których powinniśmy polecieć na Marsa.

Musimy zdobyć szczegółową wiedzę na temat Marsa.
Nasze zautomatyzowane sondy wykazały, że Mars był kiedyś ciepłą i wilgotną planetą, zdolną do utrzymania życia. Lecz czy życie rzeczywiście występowało niegdyś na Marsie? Gdyby udało nam się znaleźć szczątki organiczne w marsjańskiej glebie, lub drobnoustroje w jego podziemnych złożach wodnych, otrzymalibyśmy jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Gdyby się okazało, że na Marsie istniało lub nadal istnieje życie, byłoby to dowodem iż Ziemia nie jest jedyna, że najprawdopodobniej Wszechświat wypełniony jest różnymi formami życia, być może nawet istotami inteligentnymi. Ostateczne wyjaśnienie naszego miejsca we Wszechświecie byłoby najważniejszym odkryciem naukowym od czasów Kopernika.

Musimy zdobyć ważne informacje na temat naszej własnej planety.
Coraz więcej mamy dowodów na to, że na skutek naszych działań atmosfera oraz środowisko naturalne Ziemi zmieniają się w znaczący sposób. Proces ten nasili się w XXI wieku. Wkrótce poznanie mechanizmów rządzących środowiskiem ziemskim stanie się sprawą pierwszoplanową. Planetologia porównawcza jest bardzo pomocną nauką w tego typu badaniach. Dowodem na to jest choćby odkrycie efektu cieplarnianego dzięki obserwacjom atmosfery Wenus. Mars, planeta podobna do Ziemi pod wieloma względami, również z pewnością ma nam do zaoferowania wiele ciekawych informacji. Wiedza ta może stać się kluczem do przetrwania naszego gatunku.

Powinniśmy podjąć wyzwanie.
Cywilizacje, podobnie jak ludzie, mają tendencję do stagnacji. Zaś wszelkie wyzwania pobudzają nas do działania. Teraz, kiedy wojna przestała już być motorem rozwoju technologii, a świat dąży do zjednoczenia, musimy wspólnie podjąć się wielkiego zadania, jakim jest kolonizacja Marsa. Ponadto, zgodne współdziałanie różnych narodowości przy okazji tego projektu udowodniłoby, że taka współpraca jest możliwa również tu, na Ziemi.

Musimy dać szansę naszej młodzieży.
Młodzieżowy duch sprzyja przygodom. Program mający na celu skolonizowanie Marsa pobudziłby młodzież na całym świecie do twórczego myślenia i rozwijania nowych pomysłów. Gdyby miało to zainteresować choćby kilka procent młodych ludzi, projekt zaowocowałby milionami nowych naukowców, inżynierów, wynalazców i lekarzy. Ci ludzie przyczyniliby się do stworzenia nowych technologii, nowych dziedzin przemysłu, wynaleźliby nowe leki, wytworzyli dodatkowy dochód narodowy. Słowem, ich zasługi wykraczałyby daleko poza początkowy projekt kolonizacji Marsa.

Powinniśmy skorzystać z okazji.
Kolonizacja Czerwona Planety jest dla ludzkości dogodną okazją do pozostawienia przeszłości za sobą i rozpoczęcia budowy nowego świata korzystając z dotychczasowych doświadczeń. Pozwoliłoby to na wyizolowanie wszystkich naszych najlepszych cech, a pozbycie się tych najgorszych. Takie szanse nie zdarzają się często, więc nie można jej zaprzepaścić.

Stawką jest nasze człowieczeństwo.
Nie jesteśmy tylko jednym z wielu gatunków zwierząt - jesteśmy posłańcami Życia. Jako jedyni z ziemskich stworzeń jesteśmy zdolni kontynuować dzieło stworzenia poprzez zaszczepienie życia na Marsie. Czyniąc to udowodnimy wartość naszej rasy oraz zaakcentujemy ważność każdego jej członka.

Musimy spojrzeć w przyszłość.
Mars nie jest tylko naukową ciekawostką. To nowy świat posiadający powierzchnię równą powierzchni wszystkich ziemskich kontynentów razem wziętych, posiadający wszystkie surowce do podtrzymania nie tylko życia, lecz również rozwiniętej cywilizacji technicznej. To jest Nowy Świat, czekający na odkrycie i zbadanie przez nadchodzące pokolenia. Musimy polecieć na Marsa by umożliwić wykorzystanie tego potencjału. Nie robimy tego dla siebie, lecz dla tych, którzy nastaną po nas. Robimy to dla mieszkańców Marsa.

Wierząc, że zbadanie i kolonizacja Marsa jest największym możliwym do osiągnięcia w naszych czasach dziełem człowieka założyliśmy Mars Society. Zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsze idee wymagają zaangażowania, czynnego wspierania i wytężonej pracy. Zwrócimy się do pojedyńczych ludzi oraz organizacji podzielających naszą wizję by doprowadzić nasz śmiały projekt do skutku. Nigdy dotąd ludzkość nie wyznaczyła sobie tak doniosłego celu. Nie spoczniemy, dopóki nie zostanie on osiągnięty.