Informacja wstępna o konsultacjach PRTK na dzień 03.08.2010

Poniżej znajdują się informacje robocze na temat projektu o nazwie: „Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Technologii Kosmicznych i Wykorzystywania Systemów Satelitarnych w Polsce - wkład organizacji pozarządowych", zwanego dalej konsultacjami PRTK.

Obszar merytoryczny konsultacji. W ramach konsultacji omówiony będzie „Program Rozwoju Technologii Kosmicznych i Wykorzystywania Systemów Satelitarnych w Polsce” przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Jest to dokument o charakterze strategicznym opisujący ogólne cele polskiej polityki kosmicznej oraz metody jej realizacji. Dokument po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów stanie się podstawą dalszych działań w obszarze technologii kosmicznych i systemów satelitarnych w Polsce.

Cele przeprowadzenia konsultacji. Głównym celem konsultacji jest wypracowanie spójnego stanowiska sektora NGO wobec propozycji ministerstwa. Celami pobocznymi jest rozpoczęcie stałego dialogu NGO z administracją publiczną oraz zapewnienie wsparcia w procesie wdrożenia PRTK.

Organizacje zaangażowane. W chwili obecnej w przygotowanie konsultacji zaangażowane są następujące NGO: Mars Society Polska, Polskie Towarzystwo Astronautyczne, Space Generation Advisory Council, Studenckie Koło Astronautyczne oraz zespół portalu kosmonauta.net . We wrześniu, po zakończeniu okresu przygotowawczego konsultacje nabiorą bardziej otwartej formy, wtedy każda zainteresowana organizacja będzie mogła wziąć w nich udział.

Stan zaawansowania konsultacji. Z początkiem sierpnia zakończyła się faza 0 – polegająca na planowaniu konsultacji i uzgodnieniu ich przebiegu z Ministerstwem Gospodarki. W sierpniu i wrześniu będą trwały prace przygotowawcze w poszczególnych obszarach tematycznych. W październiku rozpocznie się faza 2 – konsultacji wewnątrz NGO, natomiast późną jesienią rozpocznie się faza 3 – konsultacji ogólnych skierowanych do całego środowiska NGO. Konsultacje zakończą się do 15 grudnia 2010 roku.

Organizacja konsultacji. Konsultacje zorganizowane są zgodnie z najlepszymi praktykami opisanymi na stronie http://poradnik.ngo.pl/ Konsultacje są zarządzane zgodnie metodyką PRINCE2. Szerokie działania informacyjne dotyczące konsultacji rozpoczną się jesienią 2010 roku.