Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Mars Society Polska, zwołuje Walne Zebranie
członków na dzień 3 grudnia  2016 r na godzinę 16:00 w Warszawie. Wybór
miejsca będzie zależał od liczby osób biorących udział w zebraniu. W
związku z tym prosimy członków MSP o możliwie szybkie potwierdzenie
swojej obecności. Na Walnym Zebraniu zostaną podjęte ważne decyzje
dotyczące dalszej formy funkcjonowania stowarzyszenia. Kończy kadencję
dotychczasowy zarząd i zostanie wybrany nowy. Każdy członek
stowarzyszenia może zgłosić swoją kandydaturę na Prezesa, członka
zarządu lub komisji rewizyjnej i mieć bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie i rozwój naszej organizacji.


Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
2. Zarządzenie i podpisanie listy obecności
3. Stwierdzenie kworum i władności do podejmowania uchwał
4. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego i z działalności
zarządu MSP.
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa
8. Wybór Prezesa MSP
9. Zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Omówienie planu działalności stowarzyszenia na następny rok.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie Walnego Zebrania

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania jest wyznaczony
tego samego dnia pół godziny po zakończeniu Walnego Zebrania z
analogicznym porządkiem obrad.

Wszystkich Członków MSP zapraszamy do licznego udziału w Walnym Zebraniu
i zachęcamy do zastanowienia się nad własną kandydatura do nowych władz
stowarzyszenia. Mile widziana jest pomoc w znalezieniu odpowiedniego
lokalu na Walne Zebranie w Warszawie.

Z poważaniem

Mateusz Józefowicz
Prezes Zarządu MSP